หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.โผงเผง

ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจชาวโผงเผง
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลธรรมและจริยธรรม
รายได้พอเพียง ส่งเสริมอาชีพการศึกษา
ป้องกันน้ำท่วม สาธารณูปโภคทั่วถึง
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดดำริ
......................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง

วิสัยทัศน์ อบต.โผงเผง
นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง

ปลัด อบต.โผงเผง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โผงเผง
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการ สื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจาก ประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
 
 
 
 
อท 0023.5 ว 3725 การพิจารณางานประเพณี ให้เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อท 0023.3/ว 2283 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 6 มิ.ย. 2562 ]  
 1-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 2-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 3-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 1-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 2-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 3-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 2-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 1-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 2-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 3-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 4-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 5-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 6-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  

 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล OTOP-
 

วัดถนนสุธาราม
 
 
 
 
อบต.โผงเผง ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 20 กันยายน 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 19 กันยายน 2564 [ 19 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 18/ กันยายน 2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 17 กันยายน 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลาดใหม่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลาดใหม่ โครงการอบรมยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างตัดเย็บผ้าสาขาซ่อมจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลาดใหม่ ส่งข้าวผู้กักตัว (โควิด 19) [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลาดใหม่ มอบป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 16 กันยายน 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ตลาดใหม่ ส่งข้าวผู้กักตัว (โควิด 19) [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลาดใหม่ กิจกรรม ศพด. อบต.ตลาดใหม่ [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลาดใหม่ ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลาดใหม่ ซ่อมประปา หมู่ 4 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลาดใหม่ ซ่อมประปาหมู่ 3 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
   
 
 
 
 
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่โกรกทราย PSV ถึง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้าน [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อกระสอบสำหรับบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม [ 13 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม [ 13 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม [ 11 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม [ 10 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมลำโพงเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะ หมายเลขทะเบี [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของใช้ และเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ติดเช [ 8 ก.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 

 
 


 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (12 ก.ย. 2564)    อ่าน 1029  ตอบ 62  
ขอแนะนำ (25 พ.ค. 2564)    อ่าน 1211  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 83  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.โผงเผง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ
   
 
 
 
 
   
 
 

facebook
อบต.โผงเผง

facebook
อบต.โผงเผง
อบต.โผงเผง