กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-867-110 ค่ะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการ สื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจาก ประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
 
 
 
 
1-ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 23 เม.ย. 2562 ]     
2-ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 23 เม.ย. 2562 ]     
1-สรุปผลการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด [ 18 เม.ย. 2562 ]   
2-สรุปผลการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด [ 18 เม.ย. 2562 ]   
3-สรุปผลการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด [ 18 เม.ย. 2562 ]   
1-การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
2-การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
3-การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
เรียนเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 18 เม.ย. 2562 ]   
อท 0017.1/ว 1603 -ว 1604 หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  [ 18 เม.ย. 2562 ]   
1-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
2-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
3-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
4-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
5-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
6-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]   
1-การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน [ 17 เม.ย. 2562 ]   
2-การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน [ 17 เม.ย. 2562 ]   

 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล OTOP-
 

วัดถนนสุธาราม
 
 
 
 
 
อบต.อบทม ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ม่วงเตี้ย หมู่ 7 น้ำไม่ไหล (26 ก.พ. 2562)    อ่าน 81  ตอบ 0
   
ทต.ไชโย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไชโย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.อบทม โครงการชุมชนร่วมในเพื่อผู้สูงวัยแบบยั่งยืน [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไชโย ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ประเภททั่วไป [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โผงเผง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ม่วงเตี้ย ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ม่วงเตี้ย ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไชโย ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประ [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางจัก แจ้งโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลบางจักเสีย [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.ไชโย ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางจัก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางจัก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวตะพาน [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวตะพาน เกิดเหตุเพลิงไหม้ป่าปรือปากทางเข้าวัดแปดแก้ว ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จั [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน โครงการจัดงานรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
         
     
 
 
 
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาวิศวกรเขียนแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และแบบส [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมและดัดแปลงครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกข [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาวิศวกรเขียนแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และแบบส [ 29 ต.ค. 2561 ]ซื้อน้ำดื่มแบบแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2561 ]ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 215 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการป้อง [ 30 พ.ค. 2561 ]

   
 
 
 
 

 
 


 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 103  ตอบ 0  
ขอแนะนำ (24 ต.ค. 2560)    อ่าน 267  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เปิดให้บริการแล้ (30 มี.ค. 2560)    อ่าน 424  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.โผงเผง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ