รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
035-941-129
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-867-110 ค่ะ
 


นายประวิทย์ พึ่งวงศ์ญาติ
ประธานสภา
 


นายสุวัชร ปั้นทรงงาม
รองประธานสภา


นายวิชญศรุตม์ เดชธนวิชญ์
เลขานุการสภา
 
 


นายสวิง สุดสาคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางอัญชลี ศรีนิลพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมบัติ หอมชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางพนารัตน์ ฉ่ำกลิ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายประทุม ปิ่นดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสาวนิสา ทรงบานชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3