หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โผงเผง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
.................
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 035-941-129 ค่ะ
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคมนาคม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพุทธศาสนา พัฒนาการศึกษา
และวัฒนธรรมประเพณี

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
   

ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการให้คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถานและกิจกรรมทางศาสนา

ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่างๆ

ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บำบัด รักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬา และนันทนาการในทุกระดับ

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น

การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

การก่อสร้างปรับปรุง เส้นทางคมนาคม สะพาน พนังกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่

การขุดลอกคลอง พัฒนาแหล่งน้ำ คลองระบายน้ำให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน

ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

ส่งเสริมและสนับสนุน รักษา เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการปรับปรุงภูมิทัศน์

การบูรณาการแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในเขตจังหวัด

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย

การปรับปรุงและพัฒนารายได้

ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาล จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง